Selectează o Pagină

Pentru că azi sunt prăznuiți Sfinții Bonifatie și Aglaida, care au trăit o vreme în păcatul curviei, postez un capitol din cartea mea Tinerii și sexualitatea – Între iubire și păcat, capitol care începe cu textul unei scrisori primite pe e-mail…

Bună!

Eu sunt una dintre acelea cu care nimănui nu‑i face plăcere să vorbească: o desfrânată. Sunt stu­den­tă în ulti­mul an, din marea bunătate a lui Dum­nezeu, ca­re se var­să şi peste cei buni şi peste cei răi.

În urmă cu 2 luni am cunoscut un băiat bun… El şi‑a păstrat fecioria, dar eu, nu. Eu am căzut în păcatul desfrânării de la 16 ani, cu unul din foştii mei prieteni cu care am stat 6 ani (acum am 24 de ani). Între timp am dat peste un duhovnic bun, care a aruncat să­mân­ţa şi pe pământul uscat al sufle­tului meu, sperând că aceasta va rodi spre slava lui Dumnezeu şi până la ur­mă am re­nunţat la acel prieten (dar nu şi la desfrâ­na­re, se pare, cel puţin nu la cea din mintea mea). Nea­vând prieten, îmi era mai uşor să mă feresc de des­frâ­nare (cu fapta), dar, de îndată ce îmi făceam un prieten bun, lupta mea se prăbuşea. Dumnezeu m‑a întors prin necazuri, dar eu nu am fost hotărâtă să rămân lângă El şi m‑am întors la vărsătura mea (nu vă con­damn da­că vă scârbiţi de mine, căci şi mie îmi este silă de mine). Astfel am concluzionat că băieţii sunt ocazia şi nu cauza desfrânării mele, şi, din moment ce cau­za este în mine (patima desfrânării), poa­te ar fi mai bine să îmi păstrez prietenul şi să încep să lupt cu patima. Această decizie a mea a rămas doar la sta­diul de pro­iect, căci de fiecare dată când mă aflu în prezenţa lui mă port ca o curvă (iertaţi‑mă, dar cu­vântul des­frâ­na­tă e prea blând), şi în perioadele de pauză toc­mai eu îi fac apologia vieţii curate în Hris­tos. În ultima peri­oa­dă am încercat să înţeleg orto­do­xia, dar din păca­te m‑am limitat doar la schim­barea exterioară (port fus­te lungi etc.), iar în mine e o mocirlă de nedescris. Mă gân­desc că i‑am smintit pe unii băieţi mai evlavioşi, care cunosc trecutul meu murdar şi văd această schimbare nesinceră.

Am fost [folosesc trecutul pentru că nădăj­du­iesc că fiecare clipă poate fi pentru mine acel „acum” („va veni ceasul, şi acum este”) al schimbării] o cur­vă din pa­siune şi mi‑am cultivat cu multă atenţie a­ceastă la­tu­ră a sexu­a­lităţii căreia m‑am dăruit. Ca unul care v‑aţi ridicat, vă rog să mă ajutaţi.

Când l‑am întâlnit pe prietenul meu am zis: „Ga­ta, mi‑am găsit soţ”. E curat, nu a mai avut alte prie­te­ne sau aventuri, deci e potrivit pentru viaţa în Hristos pe care vreau să o duc. Dar, din câte am ob­servat, el e curat pen­tru că nu a avut ocazia să cadă, iar eu sunt ocazia pe care şi‑o doreşte, în timp ce el este „ocazia” pe care eu nu mi‑o doresc.

Din câte am înţeles, ortodoxia arată calea o­mu­­lui spre fericirea veşnică. Ştiu că scopul vieţii e mân­tui­rea, dar nu pot să mă ridic. Mi se pare im­po­sibil ca eu să nu mai fiu o curvă, deşi la Dumnezeu şi impo­si­bi­lul este posibil. E dureros că am înţeles câte ceva, dar nu am vo­inţa să lupt.

Nu merit să îmi găsesc un soţ îndrăgostit de Hris­tos mai mult decât de mine, dar simt că numai unui ase­me­nea soţ m‑aş putea supune. Totuşi după curvie ur­mea­ză văduvie (‑ adică orice păcat îşi are pedeapsa lui ‑), cum să sper că voi fi o soţie creştină a unui soţ cre­din­cios? Da, şi eu sunt printre cele care cred că nu merită o viaţă fericită.

Tragedia este că sunt în ultimul an şi am mult de învăţat. Dotarea mea intelectuală e modestă şi tre­buie să compensez cu multă muncă, dar sunt foar­te tulbu­ra­tă şi blocată pe toate planurile. Prie­te­nul meu ar vrea să‑i fiu soţie (aşa spune el), dar nu sunt sigură că mai vreau eu. Mă simt debusolată, căci am impresia că altul mai bun nu merit, deşi ştiu că nu este el ceea ce mi‑aş fi dorit. Nu cred că se va schimba pentru mine (să devină un bărbat credin­cios), la fel cum şi în schim­barea mea îmi este greu să cred, numai dacă Dumnezeu va picura har în su­fletele noastre se poate produce o minune.

Eu nu pot purta răspunderea propriului meu su­flet, cu ce drept să îl învăţ pe el să postească, să se spo­ve­dească, să fie mai bun, când eu nu sunt un bun exemplu (căci una spun: că vreau să fiu lângă Hris­tos, şi alta fac: curvesc). Singura rază care m‑a că­lăuzit spre spovedanie a fost întâmplarea cu acel că­lugăr ca­re cădea în desfrâ­nare şi apoi se întorcea şi plângea cu amar la icoana Mai­cii Domnului, iar a­poi cădea şi iar se întorcea. Dife­renţa dintre mine şi călugărul acela este că eu nu plâng cu amar.

Simt că dacă voi cădea în curvia aceea crân­ce­nă (cu tot felul de perversiuni şi nelegiuiri cărora le‑am slu­jit cu pasiune), nu mă voi mai putea ridica, şi cre­de­ţi‑mă că acest moment este aproape, având în vedere cât de uşor cedează prietenul meu la „ata­curile” mele (susţinute, dar nu premeditate, căci de fiecare dată îmi pare rău şi vreau să nu mai fac).

Nu toţi au puterea de a se ridica de atât de jos, iar eu mă simt printre aceşti neputincioşi. SUNT ÎN CĂDERE LIBERĂ……….

Iertaţi‑mă şi ajutaţi‑mă.

Doamne ajută!

***

În ultima vreme primesc din ce în ce mai des scri­sori de la tineri care, după ce au căzut în anumite pă­cate, mă roagă să îi ajut. Dar nicio scrisoare nu m‑a impre­sio­nat atât de tare precum scrisoarea pe care toc­mai aţi ci­tit‑o şi voi… Am fost [folosesc trecutul pen­tru că nădăj­duiesc că fiecare clipă poate fi pen­tru mine a­cel „acum” („va veni ceasul şi acum este”) al schim­bă­rii] o curvă din pasiune şi mi‑am cultivat cu multă a­ten­ţie această latură a sexualităţii căreia m‑am dăruit.

Sper că nu greşesc dacă spun că aceeaşi nădejde de izbăvire de păcat a avut‑o şi Sfânta Maria Egip­tean­ca, atunci când şi‑a înţeles adâncimea căderii…Ceea ce es­te cu totul altfel astăzi este că, spre deo­se­bi­re de secolul al V‑lea, în care a trăit sfânta, când co­mu­nitatea creşti­nă strălucea prin virtuţi, lumea creş­tină de astăzi este greu lovită de armele patimilor, de armele îngerilor că­zuţi… Cei care vor să se schimbe, fie ei tineri sau adulţi, trec printr‑o perioadă – mai lungă sau mai scurtă – de debusolare. Dar, cu toată de­busolarea care răzbate din rândurile fetei, do­rinţa de îndreptare a vieţii este mult mai mare.

Mie scrisoarea fetei mi se pare o biruinţă a lui Hris­tos. Nu prin faptul că fata a trecut de la păcat la sfinţenie, ci pentru că fata dă mărturie că glasul con­şti­in­ţei este viu. Da, iubiţilor, în acest mileniu III în ca­re va­luri de nebuni îşi trâmbiţează perversiunile şi căde­rile lor, strigând ase­menea lui Nietzche că „Dum­nezeu a murit”, şi odată cu moartea lui Dumnezeu pro­clamă moartea conştiinţei, totuşi un glas spune în şoaptă că Dumnezeu e viu şi că, ori­cât am fi de pă­că­toşi, El ne aşteaptă să ne pocăim…

Îmi doresc din tot sufletul ca această fată să a­jungă să se bucure ea însăşi de lumina cunoaşterii lui Dumnezeu şi să poată mărturisi şi prin faptele ei că cel ce îşi doreşte mântuirea poate birui patimile, ori­cât de tare ar fi apăsat de ele.

Acestei fete îi dedic cartea de faţă… Nădăjduiesc că va găsi în ea răspuns la unele întrebări. (De fapt tot du­hov­nicul este cel care îi poate da ajutorul de ca­re are ne­voie, pentru că numai el a primit de la Dum­nezeu pu­terea de a ierta păcatele; faţă de acest ajutor rândurile mele sunt o picătură de apă într‑un ocean, dar pe cel ca­re mer­ge însetat prin deşert îl bucură şi câteva pi­că­turi de apă – picături care îl ajută să‑şi con­tinue drumul până la prima oază…).

„Cum, îi dedici cartea unei fete care se prezintă ca fiind desfrânată?” – m‑ar putea întreba cineva. Da, răs­pund eu, pentru că tocmai unor astfel de cititori m‑am şi adresat în rândurile mele. Am scris pentru tinerii ca­re, căzuţi mai mult sau mai puţin în păcatul desfrâului, au înţeles că viaţa nu îşi poate găsi îm­pli­ni­rea doar în patimi şi pofte trecătoare…

Oricât am încerca, ne este destul de greu să ne izo­lăm sub un clopot de sticlă şi să fim surzi la larma lu­mii moderne. Trăind în lume, ne confruntăm cu is­pi­tele şi cu problemele ei. E realitatea, e lumea care ne încon­joa­ră. Cei ce trăiesc în lume, fie ei şi sporiţi du­hov­ni­ceş­te, trebuie să fie conştienţi de ispitele exis­tente, să poa­tă lupta cu ele. În asta stă puterea lor, nu în a le ignora şi în a se face că nu le văd, a se preface că ele nu există. Şi între cele mai pre­san­te ispite se află, incontestabil, cele legată de sexualitate.

Cred că aş fi fost ridicol dacă aş fi tratat un ast­fel de subiect într‑un limbaj angelic, pietist. La sfâr­şi­tul unei con­ferinţe pe care am ţinut‑o studenţilor si­bieni, du­hov­nicul lor mi‑a mulţumit că nu am vorbit ca şi cum m‑aş fi aflat în faţa unor tineri asexuaţi… Pentru că fo­lo­sisem cuvinte tabu, atinsesem subiecte tabu. (De alt­fel, la confe­rinţele pe care le‑am ţinut în centrele uni­ver­sitare, între­bă­rile privitoare la sexua­li­tate nu au lip­sit. Dimpotrivă.)

Cei care merg la biserică şi se spovedesc des gă­sesc la preoţi răspunsurile cele mai potrivite pentru fră­mân­tările lor. De aceea, am considerat că este bine să răs­pund mai ales celor care, deşi merg uneori la bi­se­ri­că, se ruşi­nea­ză să se spovedească, pentru că nu au nă­dej­de că se pot izbăvi din căderile lor. Am mai scris şi pen­tru cei care cred în Dumnezeu, dar, din­tr‑un motiv sau altul, stau departe de Biserică. Adică unor tineri ca­re nu sunt dispuşi să ci­tească o carte de genul Con­vor­bi­rilor despre sexualitate ale lui V.V. Zenkovski. Am în­cercat să mă adresez chiar şi tine­ri­lor al căror puls poa­te fi regăsit în paginile pe teme de educaţie sexuală ale revistei Bravo, şi care sunt con­si­­de­raţi oi pierdute, deşi niciun păstor nu iese în cău­tarea lor. Ei bine, eu tocmai acestor tineri nebăgaţi în seamă am încercat să le scriu…[1]

Fac o paranteză: „Tinerii români pun mai mult ac­­cent pe credinţa în Dumnezeu, mai mult de ju­mă­ta­te de­clarându‑se a fi persoane destul de religioase, du­pă cum arată sondajul de opinie «Situaţia tine­re­tu­lui şi aş­teptările sale», realizat de CURS la cererea Au­torităţii Naţionale pen­tru Tineret. Aplecarea spre religie a per­soa­nelor din segmentul de vârsta 14‑19 ani este în con­cor­danţă cu do­rin­ţa lor de a fi pace în lu­me, însă vine în contrast cu va­lori precum de­mo­cra­ţia şi libertatea indi­vi­duală, situate pe ultimele lo­curi în to­pul valorilor în ca­re cred tinerii”[2]. Conform sondajului respectiv, pen­tru tineri cele mai im­por­tante sunt ur­mătoarele valori: credinţa în Dumnezeu – pentru 45%, pacea – pentru 44%, respectul pentru ceilalţi oameni – pentru 32%, realizarea, împlinirea de sine – pentru 30%. În timp ce, de exemplu, doar 14% au in­clus democraţia între valo­rile pe care le acceptă…

Dacă pentru 45% dintre tinerii români este im­por­tantă credinţa (atât de importantă încât a primit ce­le mai multe voturi), de ce oare mare parte dintre aceşti tineri nu vin la biserică? Doar românii, cel pu­ţin pe hâr­tie, sunt aproape 90% ortodocşi.

Răspunsul este că mulţi tineri nu ştiu ce este de fapt Biserica, şi nu înţeleg că Dumnezeu – în care ei cred – a lăsat‑o pentru a fi aşezământ al mântuirii. Sunt mulţi care cred în Dumnezeu, dar stau departe de Bi­se­rică, nevrând să ducă o viaţă de lipsuri şi re­nun­ţări. Pen­tru că, nefăcând primii paşi în viaţa creş­tină, nu îşi dau seama că viaţa în Biserică este o viaţă a împlinirii, şi nu a eşecului.

Iar alţii, deşi înţeleg rostul Bisericii, se consi­de­ră prea iubitori de păcat pentru a reuşi să îşi schimbe viaţa şi – fiind prea sinceri ca să ducă o viaţă de com­pro­mis, o via­ţă făţarnică în care una să creadă şi alta să facă – preferă să trăiască departe de Hristos, iar la biserică să vină doar la marile sărbători, la botezuri, nunţi şi în­mor­mântări.

Cred că şi acestor tineri, care cred în Dumne­zeu, dar nu găsesc motive pentru a duce o viaţă creş­ti­nă, Biserica ar trebui să le iasă în întâmpinare. Şi nu doar prin preoţi sau prin profesorii de religie, ci prin fiecare creştin. Tre­bu­ie să înţelegem universul noii ge­neraţii şi să sădim în el sămânţa cea bună…

În ce priveşte subiectul sexualitate, cu afirmaţia „Se­xualitatea mea nu‑i priveşte pe părinţi” au fost de acord 78% dintre băieţi şi 67% dintre fete, iar îm­po­tri­vă doar 19% dintre băieţi şi 29% dintre fete (Son­daj L’ Ex­press ‑ Science & Vie Junior, 2000[3]).

Am scris articolele din cartea de faţă ca să le în­tind tinerilor o mână de ajutor. Dacă greşesc şi cât gre­­şesc ie­şind în întâmpinarea lor într‑un mod necon­­ven­ţio­nal, Dum­nezeu ştie. Orice pionierat presupune însă niş­te ris­curi. Dar cine fuge de frica riscurilor fuge de ţin­tă. Şi pierde…


[1] Nu mi‑a fost uşor să abordez astfel de teme. A trebuit să citesc multe materiale, articole, cărţi smintitoare. Dacă nu m‑ar fi ocrotit harul binecuvântării primite de la duhovnicul meu, aş fi terminat această carte îngenuncheat de puterile întunericului. Nădăjduiesc că Dumnezeu mă va păzi până la sfârşitul vieţii me­le ca să nu cad în păcatele despre care am scris, şi pe care scri­ind le‑am rumegat în mintea mea. Nu sunt la măsura nepă­ti­mirii, nu pot citi lucruri smintitoare fără să fiu vătămat, mai mult sau mai puţin. (Toate notele din carte aparțin autorului; cele inserate abia în ediția din anul 2020 sunt semnalate ca atare.)

[2] Răzvan Mihai Vintilescu, „Pentru tinerii români, credinţa şi pa­cea bat democraţia şi libertatea”, Cotidianul, 10 Noiembrie 2005.

[3] Sondaj preluat din cartea Dragostea şi sexualitatea adoles­cen­ţi­lor ‑ pentru băieţi, autori Dr. Sylvain Mimoum și Rica Etienne, apă­rută la Editura Lucman, București, p. 77. Într‑un sondaj para­lel, la întrebarea „Cu cine ţi se întâmplă să vorbeşti despre sexu­a­li­tate?”, tinerii au răspuns: cu „colegii de aceeaşi vârstă: 84%, cel mai bun prieten, cea mai bună prie­tenă: 73%, colegii de celălalt sex: 54%, iubita, iubitul: 43%, ma­ma: 30%, fratele/sora mai mare: 24%, tata: 16%, me­dicul: 10%, profesorul de ştiinţe na­tu­rale: 7%” (ibidem, p. 73). Oricum, nu cred că e doar vina tine­ri­lor că nu dis­cu­tă mai des­chis cu părinţii lor anumite chestiuni le­ga­te de se­xualitate. Nu de puţine ori, părinţii refuză să îşi asume problemele şi fră­mân­tările copiilor lor. Şi asta nu doar din lipsă de timp…